Standard for energiledelse i ny versjon

mandag, 27 august 2018.

Norsk Energi har deltatt i arbeidet med revisjon av standarden for energiledelse - ISO 50001:2018. Det er en overgangsfase på 3 år for tilpasninger til denne nye standarden.

Energiledelse hjelper deg til å ta grep om energien.Energiledelse hjelper deg til å ta grep om energien.Denne reviderte standarden har en ny struktur som er mer i samsvar med øvrige ISO-ledelsessystemer. De viktigste endringene i tillegg til ny struktur er økt ansvar på toppleder gjennom proaktivt utøvende lederskap. Ledelsens representant slik vi kjenner fra gammel standard utgår. Det er også økt fokus på risikostyring i den reviderte standarden. Omfanget er utvidet i form av at man nå skal forstå sin egen virksomhet i sammenheng med omverdenen. Et nytt begrep i denne sammenheng er ordet «kontekst» (fra latin contexus «sammenveving»). I praksis betyr dette at virksomheten må kartlegge og forstå eksterne og interne faktorer som påvirker organisasjonens evne til å oppnå forventende resultater (4.1), samt kartlegge relevante interessenter, deres behov og forventninger (4.2) på et strategisk nivå. Kunnskap fra kartleggingen legges til grunn for planlegging mht. risiko og muligheter (6.1) på et taktisk nivå.       

Overgangsfase på 3 år 
Det vil være en overgangsfase på 3 år for sertifiserte bedrifter med å tilpasse sitt styringssystem i henhold til kravene i ny standard, hvilket betyr at etter september 2021 vil ikke lenger ISO 50001:2011 være gyldig. Det pågår nå også et arbeid med å revidere ISO 50004 som er en veileder til ISO 50001. Denne skal etter planen publiseres høsten 2020.    

Standarder har felles oppbygging (HLS)
Alle ISO-ledelsessystemer slik som denne nye standarden for energiledelse (ISO 50001), kvalitetsledelse (ISO 9001), miljøledelse (ISO 14001), arbeidsmiljø (ISO 45001) m.fl. har nå felles oppbygging («High Level Structure - HLS»), felles kjerneterminologi og definisjoner. I tillegg er alle felles krav formulert med identiske tekstelementer. Standarden passer for enhver virksomhet, uavhengig av størrelse, organisasjonsform, produkt- og tjenestetype eller om den er privat eller offentlig.

Den første internasjonale standard for energiledelse ble publisert i 2011, og i 2016 passerte antall sertifiserte bedrifter 20.000. Energiledelse er et viktig verktøy for å redusere energibehov, energikostnader og klimagassutslipp. Ca. ⅔ av de globale klimagassutslippene skyldes energibruk, og fokus på energieffektivisering og fornybar energi vil derfor være en forutsetning for at vi skal kunne nå våre klimaforpliktelser. En internasjonal kampanje pågår nå for å sikre 50001-sertifiseringer innen 2020.

Energiledelse er definert som «Beste Praksis», og ca. 130 norske bedrifter har gjennom utslippstillatelsen krav fra Fylkesmannen eller Miljødirektoratet om å innføre energiledelse i samsvar med standard for energiledelse. Det stilles imidlertid ikke krav om sertifisering. 

Enova-støtte 
Enova SF har siden 2012 støttet 595 bedrifter i Norge med til sammen 295 MNOK for å innføre energiledelse, men uten krav om sertifisering. Samlet energisparemål for disse bedriftene er 3150 GWh/år, hvilket tilsvarer energibehovet til ca. 150.000 husholdninger.

Uansett om bedriften velger å gå for sertifisering eller ikke vil ISO 50001:2018 være en nyttig referanse å strekke seg etter.

Mer informasjon 
Dersom du ønsker å lære mer om energiledelse og endringene i den reviderte standard, arrangerer Norsk Energi i samarbeid med DNV GL kurs i energiledelse den 18. og 19. september. Nærmere informasjon og påmelding finnes på www.energi.no/kurs-i-energiledelse  og www.dnvgl.no.  

Den nye standarden kan kjøpes hos standard.no.

Kontakt: Hans Even Helgerud

energiledelse ny standard 2018Figur: Kontinuerlig forbedring (Plan – Do – Check – Act) ligger fortsatt til grunn for revidert standard (kilde.: ISO 50001:2018) 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.