Norsk Energi er akkreditert (godkjent) av Norsk Akkreditering iht. NS-EN ISO/EC 17024 (PERS 008) for å utstede kjeloperatørsertifikat og kjelpassersertifikat.

I henhold til kravene i "Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering" og DSBs "Temaveiledning om bruk av farlig stoff - del 2, Kapittel 2" utstedes sertifikater med gyldighet i 5 år. Deretter må sertifikatene resertifisereres/fornyes hvert 5. år. Se mer informasjon om gjeldende regelverk og sertifikatkrav og om resertifisering

Sertifikatkrav
Operatører: 3 måneders praksis med damp- og kondensatsystemer (ytelse > 0,5 MW – temperatur over 110 °C) under ledelse av kjelpasser med gyldig kjelpassersertifikat, og Operatørkurs med bestått eksamen fra akkreditert (godkjent) instans.

Kjelpasser: 2 års praksis som operatør med kjeloperatørsertifikat for kjel (ytelse > 0,5 MW – temperatur over 110 °C) under ledelse av kjelpasser med gyldig kjelpassersertifikat og Kjelpasserkurs med bestått eksamen hos akkreditert (godkjent) instans.

Ifølge reglene for vår akkreditering kan vi i hovedsak utstede kjelpassersertifikat til søkere som har kjeloperatørsertifikat utstedt av Norsk Energi.

Søknadsskjema for sertifikat finner du her.

Sertifikatsøker forplikter seg til:

  • å gjøre seg kjent med og følge offentlig regelverk
  • å ikke bruke sertifikatet på en villedende måte eller komme med uttalelser som kan sette sertifiseringsorganet i vanry
  • å informere sertifiseringsorganet om forhold som kan påvirke den sertifiserte personens mulighet til å fortsette å oppfylle sertifiseringskravene.

Øvrig informasjon
Norsk Energis sertifiseringspersonell vil opptre upartisk og ikke diskriminerende overfor søkerne, kandidatene eller sertifiserte personer.

Misbruk av sertifikatet kan føre til tilbaketrekking og annulering av sertifikatet.

All relevant dokumentsjon knyttet til utstedelse av sertifikat blir oppbevart hos Norsk Energi i minimum fem år.

Iht. NS-EN ISO/IEC 17024 er sertifiseringsorganet den formelle eier av sertifikatet.

Norsk Energi kan utstede sertifikat til søkere som har gjennomgått opplæring ved andre instanser enn NE og bestått eksamen hos akkreditert instans for denne type opplæring, men de må avlegge ny eksamen hos NE – bla. for å sikre at det foreligger en uavhengig vurdering mht. kompetansen.

Kontakt
Har du spørsmål til sertifikater utstedt av Norsk Energi (f.eks. om en person innehar en gyldig sertifisering) vennligst ta kontakt med Anne Evensen, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - tlf. 22 06 18 69.