Fremtidig behandling av flyveaske

torsdag, 30 august 2018.

Norsk Energi har utarbeidet en rapport med status, utredning og evaluering av ulike løsninger for behandling av RGR – ofte kalt flyveaske. NOAH var oppdragsgiver.

Årlig forbrennes i underkant av 2,5 millioner tonn norsk restavfall, hvorav ca. 1,7 millioner tonn i Norge. Betydelige mengder går også til svenske forbrenningsanlegg. Dette gir opphav til anslagsvis 120.000 tonn røykgassrenserester (RGR), som ofte blir kalt flyveaske. Imidlertid omfatter dette også restprodukter fra ulike gassrenseprosesser. I tillegg produseres RGR i industrielle forbrenningsanlegg samt forbrenningsanlegg for returtrevirke og rent biobrensel. De fleste av nevnte RGR karakteriseres som farlig avfall, og må gjennomgå behandling før de går til sluttdeponering eller benyttes i ulike sammenhenger.

Ved NOAHs anlegg på Langøya mottas og behandles i dag ca. 300.000 tonn RGR fra Norge samt Sverige og Danmark og i tillegg bl.a. 50.000 tonn avfallssyre fra Kronos Titan. Anlegget på Langøya fungerer i praksis som en nordisk løsning for mottak og behandling av RGR.

Avfallssyren blir benyttet for å stabilisere mottatt RGR, og en ender opp med et stabilt gipsprodukt, som siden 1994 har vært deponert i det tidligere kalksteinsbruddet på Langøya. Da dette snart er oppfylt, er det derfor innen 2022 behov for en alternativ nasjonal behandlingsløsning for RGR.

NOAH ønsker å videreføre behandlingen på Langøya, men vil frakte de stabiliserte RGR sjøveien til Brevik og benytte det til oppfylling i lukkede tunnelløp i Dalen gruver (Norcems gruvesystem).

NOAH AS har ønsket å få frem status for ulike behandlingsløsninger, bl.a. med tanke på mulig fremtidig uttak av råstoffer/fraksjoner i RGR som eventuelt kan tas og nyttiggjøres i ulike sammenhenger. Dette kan f.eks. være metaller (primært sink) og salter. Hvis en kan nyttiggjøre seg stoffer i RGR gjennom ulike foredlingsprosesser, vil dette kunne redusere andelen av RGR som må deponeres eller benyttes til oppfylling eller andre formål.

NOAH har gitt Norsk Energi i oppdrag å sette opp status for og utrede og evaluerer ulike løsninger for behandling av RGR. Fokus har primært vært behandlingsløsninger som allerede er tilgjengelige i industriell skala, samt de som er i ferd med å nå moden utviklingsstatus. Arbeidet er dokumentert i denne rapporten.

Onsdag 29.08.18 ble det for øvrig arrangert et fagseminar om behandling av flyveaske (RGR) i regi av Avfall Norge, Norsk forening for farlig avfall (NFFA) og NOAH. Der presenterte Norsk Energi og SINTEF (som har arbeidet parallelt med en tilsvarende utredning) sine rapporter om behandling av flyveaske (RGR).
Norsk Energis og SINTEFs presentasjoner samt omtale av seminaret er for øvrig lagt ut her.

Kontakt: Morten Soma eller Stine Torstensen.

NOAHs anlegg på Langøya.NOAHs anlegg på Langøya.

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.