EU-direktivet for mellomstore forbrenningsanlegg

tirsdag, 22 januar 2019.

Norge har hatt regulering av mellomstore forbrenningsanlegg siden 2010. Nå har også EU fått på plass et direktiv (MCP-direktivet) som regulerer disse anleggene, og norsk regelverk vil bli tilpasset dette.

Skorstein. Illustrasjonsfoto. Skorstein. Illustrasjonsfoto. I Norge har vi siden 2010 hatt regulering av anlegg 1-50 MW som forbrenner rene brensler beskrevet i kapittel 27 i Forurensningsforskriften. Nå har også EU kommet med regelverk for blant annet slike anlegg, i et nytt direktiv for mellomstore forbrenningsanlegg, 1 til 50 MW, MCP-directive

Forurensningsforskriften kapittel 27 har grenseverdier for nitrogenoksider (NOx), støv og karbonmonoksid (CO), og krav til målinger. Kravene er imidlertid ikke i samsvar med direktivet. 

I EU ble det nye direktivet varslet i 2015, med virkning fra 20. desember 2018 for nye anlegg. For anlegg som er bygget og idriftsatt før denne datoen, gjelder det noe lempeligere utslippskrav, fra 2025 for anlegg over 5 MW og fra 2030 for anlegg mellom 1 og 5 MW.

Direktivet foreløpig ikke implementert i Norge
Norge har foreløpig ikke implementert MCP-direktivet, slik at vi fortsatt må forholde oss til eksisterende kapittel 27 i Forurensningsforskriften.

- Vi har imidlertid grunn til å tro at det i løpet av 2019 trolig vil foreligge en ny utgave av kapittel 27 utarbeidet av Miljødirektoratet på grunnlag av MCP-direktivet og mulige nasjonale tilpasninger. EU-direktivet er et minimumsdirektiv, slik at norske myndigheter har anledning til å sette strengere krav enn det som er gitt i MCP-direktivet. Utkast til nytt kapittel 27 vil sendes ut på høring før det blir vedtatt, så da er det mulig å komme med innspill til utkastet, sier Stine B. Torstensen i Norsk Energi.

I Norge vil trolig anlegg som idriftsettes før nye krav blir implementert i Norge, vurderes som eksisterende anlegg.

Anbefales å ta hensyn til det nye direktivet
Ved etablering av nye forbrenningsanlegg i Norge i 2019 vil vi anbefale at det tas hensyn til de utslippsgrenser som er gitt i MCP-direktivet, da det særlig for forbrenning av fast biobrensel trolig blir strengere krav, spesielt for utslipp av støv. Det vil da i mange tilfeller være nødvendig med posefilter eller elektrofilter for anlegg som tidligere klarte utslippsgrensene ved bruk av multisyklon.

Innstramming av utslippsgrensen for NOx for oljefyrte og enkelte gassfyrte anlegg vil også kunne medføre behov for fokus på valg av f. eks. brennersystem.

Det er som nevnt ikke klart hva de eksakte norske utslippsgrensene vil bli, men der MCP-direktivet er strengere enn dagens krav, må det kunne forventes at dette vil endres også i norsk regelverk.

Utdrag av forskjeller i grenseverdier for utslipp mellom dagens regelverk i kapittel 27 og MCP-direktivet er vist i to tabeller i pdf dette dokumentet (utdrag fra presentasjonen som Stine B. Torstensen holdt på Bioenergidagene november 2018).

Kontakt: Stine B. Torstensen

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.