Østmøllene med lønnsomt energiledelsesprosjekt

torsdag, 26 mars 2020.

Østmøllene innførte i fjor energiledelse ved to av sine anlegg med bistand fra Norsk Energi. Det har gjennom prosjektet blitt kartlagt et betydelig antall lønnsomme energisparetiltak. I etterkant av prosjektet valgte Østmøllene å bli medlemmer i Norsk Energi for å få et årlig besøk av en av Norsk Energi sine rådgivere for å gjennomgå arbeidene med energiledelse og sikre at lønnsomme tiltak blir gjennomført.

Østmøllene består av tre anlegg for mottak og behandling av korn, samt kraftfórproduksjon. Bedriften har sitt hovedkontor i Ørje, Marker kommune i landskapet Østfold i Viken fylke. Østmøllene har også en fabrikk i Trøgstad og ett kornmottak i Slorafoss. Østmøllene mottar om lag 35 000 tonn korn årlig og produserer om lag 30 000 tonn kraftfór.

Østmøllene Anlegget på Trøgstad1Bildet viser Østmøllene sitt anlegget i Trøgstad. Foto: Østmøllene

Engasjerte Norsk Energi
På slutten av 2018 ble Norsk Energi, ved Hans Magnus Myklestad, engasjert av de to produksjonsanleggene i Ørje og Trøgstad for å søke om Enovastøtte og etablere energiledelse etter NS-EN ISO 50001 Energiledelsessystemer. Til sammen benyttet de to produksjonsbedriftene årlig 5-6 GWh med strøm, olje og propan. Innledningsvis satte begge anleggene en spareambisjon på 10 % reduksjon av spesifikt forbruk i tråd med Enovas retningslinjer. En slik energibesparelse ville bety en kostnadsreduksjon på ca 300 000 kr pr år for de to produksjonsbedriftene.

Kartleggingsprosess
Innledningsvis i energiledelsesprosjektet ble det igangsatt en omfattende kartleggingsprosess hvor alle bedriftens energiforbrukere ble kartlagt med effekt og driftstid. Dette gjøres for å gi en bevissthet rundt hvilket utstyr som genererer det forbruket man på slutten av året kan oppsummere i årsforbruket. Dette er en veldig bevisstgjørende prosess for både ledere og operatører da man helt konkret får oversikt over energiforbruket til ulike prosesser i bedriften. Når man gjennomfører denne kartleggingsprosessen vil man finne mange ventede og kjente forbrukere, men det dukker alltid opp overraskelser og forbrukere man enten ikke har tenkt på, eller ikke ansett som store forbrukere.

En slik kartleggingsprosess kan synes omfattende og arbeidskrevende, men faktum er at det meste av informasjonen som skal inn i en slik kartleggingsprosess kjenner operatørene og vedlikeholds personell fra før. Dette gjør at de med kyndig veiledning fra Norsk Energi på kort tid kan oppnå en relativt detaljert kartlegging av energiforbrukerne.

Den grundige kartleggingen gjør at man kan sammenligne dagens effekt- og energiforbruk for utstyr/prosesser opp mot «beste tilgjengelige teknologi». Et viktig verktøy ved fornying og innkjøp av nytt utstyr slik at energiytelsen gradvis å forbedres.

Gjennom denne kartleggingsprosessen blir altså alle bedriftens energiforbrukere diskutert og det dukker alltid opp mange forslag til forbedringer og optimaliseringstiltak som noteres og videreføres i prosjektet.

Vi ser også at denne metodikken smitter over på andre fokusområder i bedriften som for eksempel svinn, vannforbruk eller andre effektivitetstall. Dette gjør at bedriftene som etablerer energiledelse ofte også opplever forbedring på områder som ikke er direkte relatert til energiledelsessystemet.

Ledelsessystem
Parallelt med kartleggingsprosessen jobbes det med rammene for energiledelsesarbeidet i form av et ledelsessystem. De aller fleste bedrifter i dag arbeider med kontinuerlig forbedring, enten det gjelder kvalitet, matsikkerhet eller miljø. Selv om bedriftene ikke er sertifisert etter en standard finnes det ofte rutiner og beskrivelser i bedriften som sier noe om hvordan bedriften håndterer avvik og forbedringsforslag.

Arbeidene med energiledelse tilpasses bedriftens allerede etablerte rutiner og noen forslag til optimalisering av rutinene gjennomgås. Erfaringsmessig fungerer energiledelse best om det kan integreres i allerede etablerte og fungerende rutiner. Energiledelse skal tross alt håndteres i tillegg til den vanlige produksjonen, aller helst skal arbeidene med energiledelse integreres i dagens rutiner som en helhet.

Som en del av et energiledelsessystem i henhold til NS-EN ISO 50001 er det krav om at det skal gjennomføres internrevisjon og en årlig ledelsens gjennomgang.

Ble medlem i Norsk Energi
Som de fleste andre norske bedrifter hadde aldri Østmøllene planer om å bli sertifisert etter standarden. Til det er de for små og gevinsten med en eventuell sertifisering synes å være liten i forhold til kostnaden og innsatsen som skal til for å bli sertifisert.

I stedet valgte Østmøllene å bli medlemmer i Norsk Energi, en av medlemsfordelene er nemlig et årlig besøk av en rådgiver som kan snakke om et selvvalgt tema. Det er derfor ønskelig å benytte dette medlemsbesøket for å få en årlig gjennomgang av arbeidene med energiledelse og diskutere utvikling i nøkkeltall, samt nye tiltak for å redusere energiforbruket ytterligere.

Lønnsomt energiledelsesprosjekt
Østmøllene gjennomførte energiledelsesprosjektet innenfor de 12 måneder Enova har satt som ramme for etableringsprosjektet. Det ble identifisert en rekke ulike tiltak i de to anleggene, alt fra enkle holdningstiltak til litt større investeringstiltak.

I alt ble det identifisert tiltak i de to anleggene for å redusere energiforbruket med totalt ca 20 %. I tillegg er det også satt fokus på å benytte rett energibærer der man har mulighet for å velge, således er det også mulighet for å redusere energikostnadene ytterligere uten å påvirke energiforbruket.

Mange av tiltakene har under 1 års tilbakebetalingstid og er allerede implementert. Operatørene ved de to anleggene har gjort en imponerende innsats for å kartlegge, stille spørsmål ved etablerte sannheter og ta tak i de mulighetene som har dukket opp underveis i prosjektperioden.

Lang erfaring med lønnsom energiledelse
Norsk Energi har arbeidet med enøk og energiledelsesprosjekter i mange tiår, men etter at Enova lanserte sitt støtteprogram i 2012 har Norsk Energi gjennomført 175 små og store energiledelsesprosjekter i norsk industri.

Etter å ha arbeidet med etablering av energiledelse i henhold til NS-EN ISO 50001 de siste årene kan vi nå med stor sikkerhet påstå at det er meget lønnsomt å etablere energiledelse, selv uten støtte fra Enova. De aller fleste bedrifter vil etter et slikt prosjekt sitte igjen med langt større årlige besparelser enn det et slikt etableringsprosjekt vil koste.

Hvis bedriftene i tillegg blir medlemmer i Norsk Energi vil de få en årlig påminnelse og hjelp til å videreføre det viktige arbeidet de har igangsatt.

Kontakt: Hans Magnus Myklestad

Østmøllene Anlegget på ØrjeBildet viser Østmøllene sitt anlegget på Ørje. Foto: Østmøllene.

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.