Norsk Energis Produktmatrise

Kompetanseområde

Produkt/Produktområde


Energi

 Kjeler, varmegjenvinning,  damp-, kondensat- og  prosessanlegg  Mulighetsstudier
 Forprosjektering
 Detaljprosjektering
 3D-modellering
 Dynamisk simulering
 Stressberegninger
 Byggeledelse
 Idriftsettelse
 Prosessteknisk rådgivning og optimalisering
 Energiledelse og enøktiltak  Søknad og rapportering til offentlige  støtteordninger
 GAP-analyser opp mot ISO 50001 (Energiledelse)
 Energiplanlegging
 Karltlegging og lønnsomhetsvurdering av  enøktiltak
 Etablering av basislinje og  energiytelsesindikatorer
 Energioppfølgingssystemer (EOS) og  revisjoner/audits
 Kompetanse og opplæring
 Systemdokumentasjon
 Fagrevisor ved intern revisjon
 Bistand ved gjennomføring av enøktiltak
 Varmesentraler
 Kjølesentraler
 Mulighetsstudier, forprosjekter og tekn/økon DD
 Detaljprosjektering av energisentraler,  energidistribusjon og kundesentraler (bio, avfall,  olje, gass, el, varmepumper)
 Byggeledelse
 Idriftsettelse, driftsoptimalisering og ΔT-  vurderinger
 3. partsvurderinger ved anskaffelse og drift

Miljø

 Miljøutredninger/rådgivning  Mulighetsstudier og Konsekvensutredninger
 Spredningsberegninger
 Utslipp og konsesjonssøknader
 Vurdering av brenselskvalitet
 Miljø- og klimaregnskap
 Måleprogrammer og rapportering
 GAP-analyser
 Teknisk miljøanalyse
 Utslippsreduserende tiltak
 HMS-styring og internkontroll
 Utviklingsbistand  Kapasitetsbyggingsprogrammer
 Energi- og miljøpolitisk rådgivning og  myndighetskontakt
 Evaluering av bistandsprosjekter
 Klima  Klimastrategi
 Klimautredninger (kvotehandel etc.)
 Forretningsplaner for internasjonale  klimaprosjekter

Sikkerhet

 Kontroll  Produksjonskontroll
 Ferdigkontroll
 Tilstandskontroll
 Analyser  Risikoanalyser (HAZOP, ROS, SJA og SIL)
 Eksplosjonsvurderinger
 Ulykkesgranskning
 Spredningsbegreper akuttutslipp
 Konsekvensanalyser brann/ekspl.
 Samsvarsvurderinger / GAP-analyser
 HMS  HMS og KS-systemer
 SHA-planer
 Beredskapsplaner / øvelser
 Kurs  Operatør og kjelpasserkurs
 Energiledelse
 Gass: Drift av anleggstype 2
 Bedriftspesifikke kurs
SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.