Energiledelse og FNs bærekraftsmål

torsdag, 24 oktober 2019.

Energilederforum logo 450x

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Stadig flere bedrifter og kommuner bygger sine verdier på disse målene. Energiledelse bidrar til å støtte opp under mange av FNs bærekraftsmål.

I 2015 ble FNs 193 medlemsland enige om 17 mål og 169 delmål for bærekraftig utvikling. Mange norske bedrifter og kommuner har allerede eller er i ferd med å integrere bærekraftsmålene i sine forretningsstrategier fordi de ser nye muligheter og at samfunnsansvar lønner seg.

Mange har også sett fordelene ved å innføre energiledelse helt eller delvis i samsvar med standard for energiledelse ISO 50001. Energiledelse støtter opp under mange av FNs 17 bærekraftsmål, og i tabellen under finnes det en nærmere beskrivelse av samsvar for 9 av bærekraftsmålene.  

Energiledelse FN7

Energi er den største bidragsyteren til klimaendringer, gjennom utslipp av CO2 og andre klimagasser fra fossile energikilder. Energieffektivisering, fornybar energi, og karbonfangst og lagring (CCS) kan gi ren energi til alle. Ett av FNs delmål (7.3) er å doble energieffektiviseringsraten innen 2030.

Energiledelse bidrar til energieffektivisering gjennom å identifisere og sikre gjennomføring av energisparetiltak.

Energiledelse FN8

FNs delmål (8.4) er bedre utnyttelse av globale ressurser innenfor forbruk og produksjon, og arbeide for å oppheve koblingen mellom økonomisk vekst og miljøødeleggelser, der de utviklede landene går foran.

Energiledelse bidrar til en bedre ressursutnyttelse, reduserte kostnader, styrket konkurranseevne og trygge arbeidsplasser.  

 

Energiledelse FN9

Teknologi og innovasjon kan bidra til å løse miljømessige utfordringer som følger utbyggingen av infrastruktur. Nye energieffektive løsninger og nye former for elektrisk og termisk energilagring kan avlaste både kraftnettet og fjernvarmenettet og redusere behovet for nye utbygginger.

Energiplanleggingsprosessen innenfor energiledelse, med identifisering av risiko og muligheter for energibesparelse, er en innovasjonsprosess som bidrar til nye løsninger.  Eksempel: Energiledelse gir innovasjon og millionbesparelser.

Energiledelse FN11Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer, og andelen kommer til å fortsette og øke. Samtidig står byene for 75 prosent av alle klimagassutslipp. Når byene skal bygges ut må det legges til rette for lave utslipp. Bygninger og infrastruktur må ikke være avhengige av fossile energikilder, og det må satses på kollektivtransport.

Energiledelse bør være fundamentet for å sikre bærekraftige byer og samfunn gjennom gode etablerte prosesser for identifisering, prioritering, gjennomføring og dokumentasjon av energitiltak.

Energiledelse FN12

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når en lager en vare. Bærekraftige produkter og tjenester må bli etterspurt for at det skal etableres et konkurransedyktig marked.

Energiledelse bidrar til etablering av energikrav i livsløpsperspektiv i forbindelse med anskaffelser og design av nye produkter og prosesser. Energiledelse bidrar også til ansvarlig energiforbruk og -produksjon gjennom blant annet effektiv energiutnyttelse og varmegjenvinning. 

Energiledelse FN13

Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. Derfor må vi også finne globale løsninger. Parisavtalen har forpliktet landene til å gjøre alt de kan for at temperaturen ikke skal stige mer enn to grader, og helst ikke mer enn 1,5 grader.

Energiledelse har en internasjonal anerkjent referanse (ISO 50001) som bidrar til redusert energibehov og reduserte klimagassutslipp. Redusert energibehov frigjør energi som kan brukes til andre formål i inn- og utland. 

 Energiledelse FN1470 prosent av jorden er dekket av hav, men vi høster kun 2 prosent av vår matproduksjon fra havet. For å mette en økende befolkning på bærekraftig vis må mer av fremtidens mat komme fra havet. Mat er (bio)energi som kreves for å opprettholde liv hos dyr og mennesker, og derfor et livet under vann viktig.

Energiledelse bidrar til å overholde lover og forskrifter med hensyn til utslipp slik at vi kan bevare og bruke havet på bærekraftig vis. Tiltak med lukking av kjølekretser kan f.eks. bidra til å spare både energi og ferskvann som i større grad vil bli en begrenset ressurs.

Energiledelse FN15

Skog dekker 30 prosent av jordas overflate. Skogen gir mat og ly, bekjemper klimaendringer, tar vare på det biologiske mangfoldet. Over 80 prosent av alle dyr, planter og insekter som lever på land, bor i skogen. 1,6 milliarder mennesker har skogen som sitt levebrød. Bioenergi er en betinget fornybar ressurs som kan brukes til både transport (biodiesel) og varme (flis, ved, pellets etc.).

Energiledelse bidrar til å utnytte bioenergi og avfallsfraksjoner til energiformål på bærekraftig vis. I dag fyrer vi med over 10 TWh bioenergi i Norge. Litt over halvparten av dette er vedfyring, som alene tilsvarer over 10 Altakraftverk i energi. Biofyring avlaster strømnettet, spesielt når det er kaldt og belastningen er størst, og reduserer sådan både behovet for økt kraft og linjeutbygging.  

Energiledelse FN17

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. Enovas oppsummering etter å ha støttet 800 bedrifter med innføring av energiledelse i perioden 2013-2019 viser at dette har vært en kjempesuksess, som har gitt store og meget lønnsomme energibesparelser.

Bedriftene har spart 3,4 TWh eller ca. 170 MNOK pr. år som tilsvarer energibehovet til Stavanger by.

Energiledelse bidrar til å etablere en struktur og kultur for kontinuerlig oppfølging og forbedring av energibruk der alle samarbeider for å nå felles mål.

Norsk Energi kan bistå
Norsk Energi kan bistå med å innføre eller videreutvikle et energiledelsessystem tilpasset bedriftens størrelse og ambisjonsnivå. Norsk Energi har solid erfaring med energiledelse fra utvikling, opplæring og rådgivning innenfor de fleste bransjer. Nærmere informasjon om Energilederforum og våre tjenester finnes her.

Kontakt: Hans Even Helgerud

Referanser: FNs bærekraftsmål

 

 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.