Elkem Carbon skal redusere energibruk med 35 prosent

onsdag, 11 juni 2014.

Elkem Carbon Fiskaa er første bedrift innenfor Elkem-konsernet som innfører energiledelse, og Norsk Energi er engasjert av bedriften til å bistå i prosessen.

Elkem Carbon FiskaaGjennom systematisk energiledelse har Elkem Carbon Fiskaa identifisert store energisparetiltak, hvorav varme-gjenvinning fra kalsineringsovnene utgjør det største energisparepotensialet.Det ble i 2012 besluttet at alle Elkems verk skulle innføre et energiledelses-system i samsvar med den internasjonale standarden (NS-EN ISO 50001). Enovas nye programtilbud innenfor energiledelse åpnet for muligheten å søke økonomisk støtte. I større grad stiller nå også Miljødirektoratet krav til etablering av energiledelse i samsvar med standard i forbindelse med nye utslippstillatelser, så både pisk og gulrot har vært en motivasjonsfaktor.

Norsk Energi har hatt rollen som ekstern rådgiver i forbindelse med etableringen av energiledelse og kartleggingen av energisparetiltak ved Elkem Carbon. I mars 2013 fikk bedriften innvilget 1 million kroner i støtte fra Enovas energiledelses-program.

Innledningsvis ble det gjennomført en GAP-analyse for å kartlegge status for energiledelse i forhold til krav i standard for energiledelse. Med bakgrunn i resultater fra GAP-analysen ble det utarbeidet en handlingsplan for hvordan de ulike kravelementene i standarden skulle implementeres.

For bedre løpende å kunne følge opp energiytelse og avvik fra normalverdier, samt måle effekten av gjennomførte tiltak er det installert 42 nye energimålere og et internettbasert energioppfølgingssystem.

Avdekket stort energisparepotensiale i samarbeid med Norsk Energi
I forkant av energiledelsesprosjektet hadde Elkem Carbon gjennom et eget forprosjekt med bistand fra Norsk Energi kartlagt 7 energisparetiltak som til sammen vil gi en energibesparelse på 34 GWh/år. Disse prosjektene er også innvilget 39 millioner kroner i delfinansiering fra Enova for realisering. Gjennom prosessen med innføring av energiledelse har det blitt kartlagt ytterligere 12 nye energisparetiltak med et samlet potensial på 40 GWh/år. Noen av tiltakene er allerede gjennomført med godt resultat, mens andre større tiltak kan bli gjennomført med offentlig støtte.          

Det er varmegjenvinning fra kalsineringsovnene som utgjør det største energisparepotensialet. I dag brennes flyktige gasser fra kalsineringsprosessen i en fakkel over tak. Tidligere forsøk på å gjenvinne energi fra disse varme gassene har mislykkes på grunn av problemer med gjengroing og korrosjon.

Norsk Energi mener å ha løsningen på problemet, og det skal utføres en test med forbrenning av disse avgassene nå før sommeren 2014. Det ligger noen utfordringer i å håndtere prosessvariasjoner og aske/svovel i avgassene som man ønsker å få testet før man går på en full utbygging. Lykkes man med testkjøring skal røykgassen fra forbrenningen utnyttes i en heater for oppvarming av hetolje. Hetolje ved ca. 300 °C benyttes til oppvarming i prosessanlegget for bek og elektrodemasse. I dag brukes store mengder elektrisk energi (6,2 GWh/år) til dette formålet.

En like viktig effekt med å forbrenne avgassene kontrollert i en heater, er at en kan rense røykgassen for svovel etterpå. Dette vil bli neste byggetrinn i dette prosjektet, hvor en blir i stand til å fjerne opp mot 99 prosent av svovelutslippene fra kalsineringsanlegget.

I energiledelsesprosjektet er det også kartlagt flere andre bruksområder hvor spillvarme kan utnyttes til oppvarmings- eller tørkeprosesser.

Går for sertifisering
Elektrosjef Jarle Ellseth (til venstre), teknisk sjef og energileder Harald Jakobsen og HMS & Kvalitetssjef Bente Sundby Håland ved Elkem Carbon Fiskaa har vært involvert i arbeidet med energiledelse og energisparetiltakElektrosjef Jarle Ellseth (til venstre), teknisk sjef og energileder Harald Jakobsen og HMS & Kvalitetssjef Bente Sundby Håland ved Elkem Carbon Fiskaa har vært involvert i arbeidet med energiledelse og energisparetiltak.Elkem Carbon har sertifiserte ledelsessystemer innenfor kvalitet (ISO 9001) og miljø (ISO 14001). Energiledelsessystemet (ISO 50001) som har mange fellesnevnere med kvalitet og miljø, og er derfor delvis integrert med de etablerte systemene. Elkem Carbon har ambisjon om å bli sertifisert i henhold til ISO 50001 i løpet av 2014, selv om hverken Enova eller Miljødirektoratet stiller krav om det.

Om Elkem Carbon
Elkem Carbon er verdens største produsent av elektrisk kalsinert antrasitt og elektrodemasse, og har som visjon å være blant verdens ledende selskaper innen miljøvennlig produksjon.

Elektrisk kalsinert antrasitt og elektrodemasse er nødvendige i produksjonsprosessen for stål, aluminium, silisium og andre metaller. Ved Elkem Carbon Fiskaa i Kristiansand varmebehandles koks og antrasitt ved ca. 2000 °C i tolv kalsineringsovner som hver har en elektrisk effekt på ca. 1MW. Varmebehandlingen gjør antrasitten til et elektrisk ledende, rent og stabilt materiale slik at det kan brukes som elektroder i ovner og elektrolyseceller for produksjon av metaller. Årlig energiforbruk på verket er ca. 105 GWh elektrisk energi. Elkem Carbon Fiskaa har døgnkontinuerlig produksjon og 69 ansatte.  

En filmsnutt om bedriftens arbeid med energieffektivisering som ble laget i forbindelse med Enovakonferansen 2014 finnes her.

Les gjerne mer om Energiledelse

Kontakt: Hans Even Helgerud

 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.