Bistår med systemrevisjoner

Norsk Energi bistår både store og små virksomheter med HMS-systemrevisjoner.

HMS-revisjoner er en vurdering av det systematiske HMS-arbeidet, og et bidrag til forbedring av sikkerhet og arbeidsmiljø.

Ifølge internkontrollforskriften skal systemrevisjoner gjennomføres årlig: "I tillegg til den jevnlige oppfølging må virksomheten, minst en gang i året foreta en mer omfattende gjennomgang (systemrevisjon) av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, og vurdere om det fungerer i praksis".

Offentlige tilsynsmyndigheter kan foreta revisjon av HMS-systemet (ekstern revisjon), men det er nødvendig at virksomhetene i tillegg utfører egne internrevisjoner. Internrevisjonene (gjennomgang av HMS-arbeidet) skal avdekke både svakheter og positive forhold ved arbeidsmiljøet. De skal også bidra til kompetanseøkning og oversikt og gi grunnlag for videre planlegging.

HMS-systemrevisjoner kan utføres med vekt på styring av:

  • Teknisk sikkerhet/personsikkerhet
  • Helse og arbeidsmiljø
  • Ytre miljø
  • Driftssikkerhet
  • Kvalitet