Analyser for god risikostyring

Norsk Energi kan bistå både store og små virksomheter med å gjennomføre risikoanalyser, iverksette risikoreduserende tiltak og lage planer for risikostyring.

For å kunne styre sikkerheten er det nødvendig å vite hvilken risiko som kan aksepteres og få oversikt over hvilken betydning uønskede hendelser kan ha. I tillegg må vi kjenne kostnadene for og effektene av risikoreduserende tiltak. Risikoanalyser utgjør derfor et vesentlig grunnlag for god risikostyring.

En risikostyringsprosess inkluderer gjerne følgende aktiviteter:

  1. Definisjon av hva som er akseptabel risiko (akseptkriterier).
  2. Risikoanalyse, dvs. kartlegging av risikobilde.
  3. Evaluering av risikonivå, dvs. sammenligning av risikobilde med akseptkriterier.
  4. Identifikasjon av mulige risikoreduserende tiltak og deres effekt.
  5. Valg av tiltak.
  6. Implementering av tiltak.
  7. Oppfølging av at tiltak gjennomføres som planlagt.
  8. Overvåking av at situasjon er som forventet.
  9. Oppdatering når forholdene endres eller ny kunnskap påvirker tidligere konklusjoner eller antagelser.

Tiltak for å redusere risiko kan både være tekniske endringer og endringer i prosedyrer og regler.

For mer informasjon, se faktaark om:
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Beredskap / beredskapsplaner
Eksplosjonsvern - ATEX   
Eksplosjonsvern - ATEX - Biogass   
Miljørisikoanalyse 
Spredningsberegninger for akuttutslipp
Vurdering av pålitelighet og tilgjengelighet 
Storulykkeforskriften

Relaterte saker:
Ny storulykkeforskrift fra 1. juli 2016
Tilsyn med storulykkevirksomhetene i 2015 
Kontroll av forbrenningsanlegg/kjelanlegg