Reduksjon av gass- og strømforbruket ved Alcoa Mosjøen

mandag, 05 februar 2018.

Norsk Energi har sett på muligheten for distribusjon og utnyttelse av energi gjenvunnet fra anodebakeriet til Alcoa avd. Mosjøen.

Ved Alcoa Mosjøen har de i noen år hatt en nyutviklet varmeveksler levert av GE, tidligere Alstom, en såkalt AHEX. Denne gjenvinner energi i form av varme fra avgassene fra anodebakeriet. Løsningen har vært ansett som problematisk på grunn av utfordringer med at vekslerne tetter seg på avgassiden. Det har også vært en utfordring at en teknisk løsning må tilpasses renseteknologien som benyttes til denne type avgass. GE har imidlertid utviklet AHEXen med teknologi for rensing av gassiden. Renseprosessen går kontinuerlig, og driftserfaringer med dette anlegget er nå så positive, at Alcoa Mosjøen vurderer å få på plass en fullskala installasjon som gjenvinner energi fra all avgassen fra anodebakeriet.

Norsk Energi har i denne forstudien gjennomført en kostnadsvurdering for en fullskala installasjon, og vurdert driftserfaringer med eksisterende anlegg. Det er brukt historiske data for å vurdere hvor mye energi en kan gjenvinne og utnytte til intern oppvarming ved Alcoa. En har også sett på anleggets pålitelighet, og forventede driftskostnader for denne type anlegg.

Alcoa Mosjøen var tidlig ute med å ta i bruk vannbåren varme til oppvarming av bygg og prosess, og de har et relativt omfattende primær og sekundærnett for nærvarme. Alcoa har derfor et potensiale for å utnytte energien som gjenvinnes i AHEX. Ved å utnytte gjenvunnet energi fra AHEX, kan Alcoa redusere sin bruk av strøm- og gass, knyttet til oppvarming, med ca 15 GWh pr. år.

Norsk Energi har bidratt, sammen med Alcoa og GE, for å avklare hvordan varmegjenvinningsenhet best skal tilpasses Alcoa sin prosess, og hvordan en kan tilpasse anlegget for å bedre å utnytte gjenvunnet energi fra anodebakeri.

Kontakt: Anders Sveinsen hos Norsk Energi.

Alcoa ERør Ahex til container.Integrering av AHEX i eksisterende anlegg.