Nye investeringer sikrer miljøvennlig varme

tirsdag, 21 februar 2017.

Mo Fjernvarme har investert 22 millioner kroner i ny elkjel som tas i bruk nå i februar. Det gir større fornybarandel i fjernvarmeproduksjonen og økt leveransesikkerhet. Norsk Energi har ansvaret for den overordnete prosjekteringen.

Mo fjernvarmeMo Fjernvarmes nye elkjel til 22 millioner kroner tas i bruk nå i februar. Mo Fjernvarme er blant landets største leverandører av fjernvarme generert på industriell overskuddsvarme med en gjenvinningsgrad på normalt over 99 prosent. Varmen som gjenvinnes hentes fra energiintensiv industri i området; Elkem Rana AS og Glencore Manganese Norway AS.

– Grunnlast er overskuddsenergi som hentes ut fra Elkem Rana. Der tar vi ut, på et normalt år, 95 prosent av energibehovet. Når det er behov for mer effekt henter vi ut de siste 5 prosentene fra spisslast-kjeler som i dag går på CO-gass fra Glencore eller lett fyringsolje. Den nye 10 MW el-kjelen er den eneste vi har som går på strøm. Det betyr at vi har til sammen 40 MW spiss-/reservelast. Og det er det et behov for. Kundemassen vår har etter hvert blitt så stor, at når det er kaldt så er vi allerede godt over 30 MW, sier daglig leder i Mo Fjernvarme, Terje Sund-Olsen.

Møter etterspørsel
Med den siste investeringen håndterer de markedsveksten samt kravet fra konsesjonsmyndighet Norges vassdrags- og energidirektorat, om å ha 100 prosent backup.

– Vi måtte selvsagt innfri krav fra myndigheter om å ha back-up, men vi har i tillegg et mål om å bli fossilfrie. Selv om det er en veldig liten del som er fossil, så er dette en andel vi ønsker å fase helt ut. Med ønske om en grønn, bærekraftig produksjon, falt valget på elkjel. Nå er vi i tillegg i dialog med Helgeland Kraft for kjøp av opprinnelsesgarantier. Kundene er i økende grad opptatt av at det som leveres har blitt produsert på en grønn og bærekraftig måte. Det er et stadig økende krav til oppfølging av energiforbruk, særlig hos større kunder, sier Sund-Olsen.
Med den siste investeringen på plass regner de med å kunne møte etterspørsel i et 10-årsperspektiv.

– Vi er selvsagt avhengige av at det er drift hos Elkem og Glencore, men vi ser at det investeres, det er veldig lovende for tiden fremover og sikrer oss tilgang til grunnlasten.

Lokale leverandører
– For å holde investeringskostnadene nede flyttet de den gamle oljekjelen i Vika til Langneset, og bygget den nye elkjelen i Vika. Årsaken er et tilgjengelig høyspentnett i Vika, sier teknisk sjef og prosjektleder Jørn Hanssen.
I byggingen av den nye el-kjelen har de hovedsakelig brukt det lokale næringslivet. Norconsult på prosjektering av bygg, Avanti Engineering på styringssystem, MBA på utførelse av bygg, Imtas på rør og Miras på elektroarbeid. Selve el-kjelen er levert av svenske Zander & Ingeström, og overordnet prosjektering av Norsk Energi.
(Kilde: MIP Magasinet/Mo Industripark)

Norsk Energi med i utbyggingen - fra idé til ferdigstillelse 
– Arbeidet ble startet med nettsimuleringer der man så på hvor i nettet man kan plassere en spisslastsentral og hvor stor denne kan være mht eventuelle begrensninger i rørnettet. Deretter ble det gjennomført forstudie og forprosjekt der man vurderte ulike energikilder og landet til slutt på høyspent elektrodekjel som den totalt sett mest fordelaktige kjeltypen som spiss og reservelastkjel. Varmesentralen vil normalt ligge som prioritet 3 i fjernvarmenettet etter spillvarme fra Rana Fesil Metall (Elkem) og overskudds CO-gass fra Glencore, og vil primært erstatte olje. Som en del av prosjektet ble det valgt å flytte en 10 MW eksisterende oljekonteinersentral til en mer sentral plass i nettet og plassere den nye elkjelsentralen i Mellomvika der oljesentralen var plassert. Det medførte også at det ble gjort oppdaterte utslippsberegninger og utslippsmelding for oljekonteinerkjelen og ferdigkontroll av ny installasjon. Alt utført av Norsk Energi. Som følge av nye lkjel og flytting av eksisterende oljekonteiner ble det utarbeidet og søkt om ny konsesjon og det ble gjennomført ROS analyser for begge sentraler, også det utført av Norsk Energi, forteller Anders Eide, Norsk Energi sin prosjektleder.

– Mo FV gjorde endelig investeringsbeslutning i februar 2016, og Norsk Energi laget deretter en funksjonsbeskrivelse og forespørsel på en totalentreprise elmek som skulle omfatte alt elektromekanisk utstyr i varmesentralen. Da kostnadene kom inn var disse høyere enn forventet og total sum for prosjektet overskred budsjett. Det ble derfor besluttet å kjøpe inn den elektromekaniske entreprisen som delte entrepriser. Største entreprise er selve elektrodekjelen, mens øvrige entrepriser var rørlegger, elektriker, instrumentering, programmering og HMI og direkte komponentkjøp på pumper, vekslere, reguleringsventiler etc. Dette medførte reduserte kostnader på den elektromekaniske totalleveransen på ca 35 %. Grunnen til dette var primært at det finnes et stort industrimiljø i Mo i Rana som da fikk mulighet til å tilby sine tjenester inn i prosjektet samtidig som Mo FV selv fikk kontroll på prosjektering og konkurranse på delkomponenter.
Som følge av at leveransen gikk fra å være en totalentreprise til delte entrepriser fikk også Norsk Energi i oppdrag og detaljprosjektere, konstruere og lage funksjonsbeskrivelse for varmesentralen og handle inn delte entrepriser og komponenter i samarbeid med Mo FV. Norsk Energi har også bidratt med å koordinere og ivareta grensesnitt mellom elmek og bygg i prosjekteringsfasen. I byggefasen har Norsk Energi fulgt opp utførelse og kvalitet og koordinert de elektromekaniske arbeidene. Under idriftsettelsen har Norsk Energi deltatt med FAT, SAT og innregulering samt driftsdokumentasjon, sier Anders.

Det har vært mange personer involvert fra Norsk Energi. De som har hatt hovedansvar er:
Anders Eide, prosjektleder
Silje Arnøy har vært ansvarlig for alle myndighetskontakt og dokumentasjon pålagt gjennom krav og lover. Hun har også vært assisterende prosjektleder.
Stian Storesund har vært ansvarlig for konstruksjon og detaljprosjektering av rørsystemet.
Lasse Hysvær har vært ansvarlig for funksjonsbeskrivelse og SRO.
Jarl-Ove Arntzen har vært ansvarlig for innkjøp av komponenter
Inge Schei har gjennomført ferdigkontroll av kjel 3.

Kontakt: Anders Eide

 Den nye elkjelen til Mo Fjernvarme. Foto: Lasse HysværTesting av den nye elkjelen til Mo Fjernvarme. Til venstre skimtes prosjektleder Anders Eide. Foto: Lasse Hysvær