Rapport om reduksjon av utslipp fra vedfyring

tirsdag, 21 mars 2017.

Raskere utskiftning av gamle vedovner, bedre vedlikehold og flere andre tiltak kan gi en klimagevinst og samtidig redusere helsekostnadene fra vedfyring med flere milliarder kroner i året. Det anslår en ny rapport Norsk Energi og SINTEF har laget for Miljødirektoratet.

Rapporten tar for seg seks ulike vedfyringstiltak:

  1. Forsert utskiftning av eldre ovner (solgt før 1998) til nyere ovner.
  2. Forsert utskifting fra eldre ovner til nyere og beste vedovner og pelletsovner.
  3. Bedret fyringsteknikk for dem som har nyere vedovner.
  4. Ettersyn og vedlikehold av nyere vedovner.
  5. Elektrostatisk partikkelrensing av nyere vedovner.
  6. Bedret regulering av trekk med røykgassvifte for nyere vedovner.

Klikk for å lese rapportenDet er utført beregninger av utslippsreduksjon av kortlevde klimadrivere fram mot 2050 som følge av tiltakene.

Tiltakene reduserer klimaeffekten av norske utslipp i et tiårsperspektiv. Effekten tilsvarer cirka 2 prosent av oppvarmingen fra norske CO2-utslipp. Men i et lengre tidsperspektiv er klimaeffekten begrenset. Årsaken er at kortlevde klimadrivere kun oppholder seg kort tid i atmosfæren, og CO2-utslipp fra ved regnes som klimanøytrale.

Utslippene av svevestøv fra vedfyring utgjør omtrent halvparten av svevestøvutslippene i Norge. Vedfyring er en av de viktigste kildene til  høye svevestøvkonsentrasjoner i byer og tettsteder på enkelte kalde vinterdager. Rapporten viser at tiltakene har stor helseeffekt. For eksempel kan tiltaket "forsert utskifting av eldre vedovner til nyere og beste vedovner og pelletsovner" redusere helsekostnadene med over en milliard kroner i 2025. Det er brukt etablerte verdsettingsfaktorer for å beregne verdien av helseeffektene for tiltakene. Det er ikke mulig å si noe helt sikkert om hvor mye og hvordan forbrukere vil fyre med ved i framtida, hvor store utslippsreduksjoner tiltakene vil medføre og verdien av helseskadene. Tallene må derfor tolkes som anslag basert på beste tilgjengelige kunnskap.

Kontakt: Dag Borgnes

Eksterne lenker:
Tiltaksutredning vedrørende utslipp av klimadrivere fra vedfyring, Miljødirektoratet.

Vedstabel 2 450x123