Norsk Energi bidrar til grønn kampflyplass

fredag, 20 januar 2017.

Når kampflybasen på Ørland står klar til bruk, vil varme- og kjøleleveransene være basert på fornybar energi. Norsk Energi, som er engasjert for å prosjektere energisentralen, har som mål at varmepumpesentralen skal bli en av Norges mest effektive.

Jagerfly. Foto: Forsvarsdepartementet Foto: Forsvarsdepartementet
— Norsk Energi har gjennom flere års erfaring opparbeidet kunnskap om hvordan slike anlegg bør bygges opp, og om hvordan enøktiltak kan gjennomføres på eksisterende anlegg. På Ørland vil vi integrere løsninger og ideer vi har benyttet på tilsvarende anlegg, sier Johan M. Grinrød, som leder Norsk Energis oppdrag. Og han har et spenstig mål for prosjektet: — Nye system- og styringsløsninger vil gi markant økt effektivitet sammenlignet med mange av de eksisterende anleggene, og vi har som mål å lage en av Norges mest effektive varmepumpesentraler på Ørland - innenfor de forutsetninger som er gitt. Når det først legges ned mye penger i å oppnå gode miljøløsninger, så er det veldig motiverende å lage systemer som krever et minimum med energi, sier prosjektlederen.

Hektisk og nervepirrende tilbudsprosess
Ifølge Grinrød vakte Forsvarsbyggs planlagte energisentral på kampflybasen stor interesse hos mange sentrale aktører i bransjen. – Det er et av de mest interessante termiske prosjektet i Norge for tiden, legger han til.

— Enwa PMI med Norsk Energi som prosjekteringsressurs, ble prekvalifisert for å prosessere og etablere prosessanlegget, som skal bestå av varmepumper og rørsystem. De øvrige entreprisene som var utlyst var en totalentreprise for bygg og en for energibrønner.

Men veien fra å bli prekvalifisert til å vinne kontrakten skulle vise seg å bli utfordrende. Tilbudsprosessen var preget av stor konkurranse og intensivt arbeid, der tilbyder selv måtte utarbeide et forslag til energisentral basert på kriterier for energileveranse satt av Forsvarsbygg. Vi mottok forespørselen medio februar 2016 med tilbudsfrist 8. mars, og på feiringen av Norsk Energis 100 årsjubileum den 9. juni fikk vi den gode nyheten – meldingen om at vi sammen med Enwa hadde vunnet denne konkurransen. Det la ikke akkurat noen demper på feststemningen!

Stram fremdriftsplan
Johan M. Grinrød er Norsk Energis prosjektleder for arbeidet med å prosjektere Forsvarsbygg sin nye energisentral på Ørland..Johan M. Grinrød er Norsk Energis prosjektleder for arbeidet med å prosjektere Forsvarsbygg sin nye energisentral på Ørland.— Det er et veldig tett løp fra kontrakten ble signert i sommer til energisentralen skal settes i drift 1. kvartal 2017 – sju måneder. Vi har aldri måttet forholde oss til en så stram fremdriftsplan før, men vi skal klare det, sier Grinrød og tilføyer at de ligger godt an så langt. Energisentralen skal bygges ut i to faser. Første fase med halv effekt skal settes i drift og være operativ i midten av februar, med andre ord ganske heftig tidsfrist. Bygget ble klart for oppstart av teknisk installasjon 30. oktober. For vår del har utfordringene vært å lage tegninger og å forsyne rørlegger med byggetegninger for rør - ISO tegninger, sånn at de får prefabrikkert mest mulig på verkstedet før de sender det opp til Ørlandet. Videre har vi jobbet mye med innkjøp for å få låst alt som skal inn i sentralen, legger han til.

Litt annen måte å jobbe på
— Vi er tre i Norsk Energi som jobber med dette prosjektet: Bjørn Philip Johannessen med 3D-modeller og produksjonstegninger til rørlegger, mens Anders Meeg og jeg jobber med styringssystemet; hvordan det skal styres og programmeres. I tillegg jobber jeg med systemoppbygging og som prosjektleder er jeg kontaktperson mot Enwa. Det er et utrolig spennende prosjekt hvor vi blir dypt involvert i detaljene.

Vi prøver å unngå mye reising ved at rørlegger gjør oppfølging på anlegget, og ved å jobbe per telefon og nett. Det er en litt annen måte å jobbe på, men veldig effektivt. Vanligvis engasjeres vi av byggherren som konsulent – mens i dette tilfellet er vi engasjert som totalentreprenør – som medfører at alle innkjøp kan gjøres som direkte innkjøp. Ledelse av prosjektet og oppfølging på byggeplassen gjøres av Enwa.

Internt har vi en smal prosjektorganisasjon, noe jeg ser på som fornuftig; det går ikke bort mye tid med å involvere for mange. Samarbeidet med Einar Brekstad AS og Båsum Boring Trøndelag AS, samt med prosjektledelsen i Forsvarsbygg, fungerer veldig bra, poengterer han.

Stort kjølebehov
Brønnparken vil sørge for å ta imot overskuddsvarme om sommeren og returnere den til fjernvarmeanlegget om vinteren. Hele anlegget skal levere knappe 7 MW effekt med varmeenergi og 3 MW kjøling i form av isvann. Det skal ha kapasitet til å levere drøye 10 GWh varme og 3,5 GWh isvann pr år.

— Kjøleforbruket vil i hovedsak gå til å kjøle byggene, kjøle flysimulatorer og datakraft, samt motorkjøling ved vedlikeholdsoperasjoner på F-35 flyene når de står på bakken. Bransjen har fortsatt en vei å gå for å bygge opp effektive varmepumpeanlegg med samtidig varme- og kjøleleveranse. Norsk Energi vil bidra med mye nyttig prosesskunnskap. Vi er ledende i Norge på termisk energi – det gjør oss i stand til å designe høyeffektive varmepumpeanlegg! Det er moro å bidra til økt effektivitet med god design, sier Johan M. Grinrød.

Kontakt: Johan M. Grinrød

Av: Sissel Graver

Slik blir den nye energisentralen på kampflybasen på Ørland. Slik blir den nye energisentralen på kampflybasen på Ørland.