Fjernvarmeforbruket økte igjen

mandag, 04 juni 2018.

Ny SSB-statistikk: Forbruket av fjernvarme var på 5,5 TWh i fjor – en økning på 4,4 prosent fra rekordåret 2016. Økningen skjer i takt med store investeringer i fjernvarmeanlegg og utbygging av nettet de siste årene.

Den totale lengden på fjernvarmenettet i Norge var om lag 1 900 km i 2017 – mer enn dobbelt så langt som i 2008. Det er særlig i de største byene, med størst konsentrasjon av forbrukere, at fjernvarme er utbredt. I de senere årene har det imidlertid også blitt utbygd en del fjernvarme på mindre steder, viser tall fra SSBs nye statistikk om fjernvarme og fjernkjøling.

Antallet foretak som produserer og distribuerer fjernvarme, har økt betydelig fra drøyt 20 rundt årtusenskiftet til nesten det femdobbelte i dag, og noen av disse har flere enn ett fjernvarmeanlegg. Dette bidro til det rekordstore fjernvarmeforbruket i 2017 selv om temperaturen var 1,1 °C høyere enn normalt for året, melder SSB.

Størst fjernvarmeforbruk i tjenesteytende næringer
Tjenesteytende næringer sto for den klart største andelen av forbruket i 2017 med 60 prosent (3,3 TWh). Husholdningene sto for om lag 23 prosent av fjernvarmeforbruket (1,2 TWh), mens forbruket i industrien utgjorde snaut 17 prosent (knapt 1 TWh).

Om lag halvparten av fjernvarmen fra avfall
Nettoproduksjon av fjernvarme var på drøyt 6,1 TWh i 2017. Det er dette som sendes ut på fjernvarmenettet. Nesten 0,7 TWh gikk tapt i fjernvarmenettet og dermed ble om lag 5,5 TWh levert til forbruker.

Om lag halvparten av nettoproduksjonen av fjernvarme kom fra forbrenning av avfall (2,9 TWh) i 2017. Den nest største energikilden var flisfyringsanlegg med en andel på rundt 21 prosent (1,3 TWh). Elkjel utgjorde 13 prosent, mens fjernvarmeproduksjonen i varmepumpeanlegg utgjorde 10 prosent. Bruken av oljekjel (fossil) er betydelig redusert de siste årene og sto bare for knapt 1 prosent i fjor. Av andre energikilder utgjorde spillvarme 2,9 prosent, gass (mest fossil, men også noe biogass) 4,1 prosent og bioolje snaut 1 prosent.

Nedgang i leveranser av fjernkjøling
Om lag 20 av fjernvarmeleverandørene leverer også fjernkjøling. I 2017 ble det brukt 173 GWh fjernkjøling, som er i underkant av 5 prosent lavere enn året før.

Les mer på www.ssb.no   

SSB fjernvarme forbruket okte igjen

 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.